Splošni pogoji uporabe in navodila za sodelovanje v televizijskih oddajah preko premijskih telefonskih številk 090 30 36 in 090 40 00

1. Splošne določbe

Opis storitve
V okviru televizijskih oddaj, ki potekajo v živo, se lahko gledalci vključijo v izbrano oddajo s klicem na premijsko telefonsko številko 090 30 36 ali 090 4000.

Definicije pojmov
Ponudnik, lastnik in izvajalec storitve je podjetje SHOWTEC, televizijska produkcija d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 MARIBOR. Matična številka: 2273292000, Št. Za DDV: SI12789151.
Operater je Amis d.o.o., ki prek svojih premijskih številk 090 zagotavlja tehnologijo za komunikacijo med ponudnikom ter uporabnikom storitve prek svojega komunikacijskega omrežja oziroma elektronskega komunikacijskega omrežja drugih operaterjev (T-2, Siol, Telekom, Mobitel, Debitel, Simobil, Izimobil in ostali), kateri omogočajo klice na 090 številke podjetja Amis.
Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, naročnik telefonskega priključka, ki se s sodelovanjem v oddaji strinja s temi pogoji. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

2. Uporaba storitve »Klic v televizijske oddaje na premijsko telefonsko številko 090 30 36 ali 090 40 00« 

Starost in odgovornost

Storitev »Klic v televizijske oddaje na premijsko telefonsko številko 090 30 36 ali 090 40 00«  lahko uporablja oziroma lahko sodeluje le oseba starejša od 18 let. V kolikor bi operater v režiji na podlagi glasu ocenil, da kliče mladoletna oseba, si pridržujemo pravico telefonsko zvezo prekiniti.

Plačilo storitev

Storitv »Klic v televizijske oddaje na premijsko telefonsko številko 090 30 36 ali 090 40 00« in sodelovanja v kontaktnih oddajah prek premijskih številk 090 so plačljive. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s spodnjim vsakokratnim veljavnim cenikom in v skladu z vsakič posebej objavljeno ceno v posamezni oddaji. Vsakokratna cena je zraven ostalih oblik objave (splet, TV ekran) objavljena v obliki grafične predloge ves čas trajanja oddaje na tudi na ekranu.
Plačilo se izvede na način, kot ga določa operater – Amis in drugi operaterji (T-2, Siol, Telekom Slovenije, Mobitel, Simobil, Debitel, Izimobil), ki omogočajo klice na 090 številke podjetja Amis, t.j. na računu za telekomunikacijske storitve. Operater obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporaba storitve je na računu izkazana v skupini storitev “Premijske storitve”. Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in Navodila za uporabo storitev v posameznih oddajah in na spletu.

Cenik:
Cena klica oz. cena minute zveze je vsakič posebej objavljena v oddaji.
V nadaljevanju je naveden cenik za premijske številke 090, ki jih uporablja Showtec d.o.o. za sodelovanje klicateljev v kontaktnih televizijskih oddajah.

Showtec d.o.o. za sodelovanje v televizijskih oddajah  uporablja premijske številke, ki so tarifirane na minuto:

090 30 36 in  090 40 00 – cena minute vzpostavljene zveze iz omrežja Amis je 2,19 €/minuto z vključenim DDV. Iz drugih omrežij določa ceno klica vaš operater, kot sledi:

Telekom: 2,7121 €

Telekom mobilno: 2,7121 €

Si.mobil: 3,1536 €

T2: 2,9522 €

Telemach: 2,3283 €

Opozorilo: tarifa na minuto je zaračunana tudi v času čakanja, na kar klicatelja opozori avtomatski odzivnik. Odzivnik vsak klic sprejme in ga da v čakalno vrsto. Izbran gledalec je na zahtevo režije povezan v studio.

3. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:
a) Ponudnik storitev in operater nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
b) Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

5. Reklamacije

Uporabnikom je zagotovljena 24-urna podpora in pomoč na elektronskem naslovu info(at)showtec.net.  Ponudnik storitev vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne vsebinske reklamacije.
Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani operaterja, posredoval operaterju, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na operaterja, bo ponudnik storitev predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi operaterja, ki je dolžan napako odpraviti.
Operater rešuje reklamacije, ki se nanašajo na plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo operaterja v roku petnajst (15) dni od prejema računa.

Pomoč uporabnikom
Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi s sodelovanjem v posamezni oddaji lahko uporabniki pokličejo številko +386 (2) 22 80 490, ali preko elektronske pošte info(at)showtec.net.

6. Splošna priporočila uporabnikom

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in operaterja. Pred klicem v oddajo se prepričajte, da je vaš televizijski sprejemnik utišan. Pogovor iz studija poslušajte preko slušalkein ne preko televizorja, saj lahko pri distribuciji TVsignala pride do nekajsekundnega zamika. Ker gre zaklice v oddajo, ki se začne in konča ob točno določeni uri, vsem uporabnikom ne moremo zagotoviti, da bodo dobili povezavo s studijem. Opozarjamo vas, da je klic ne glede na to plačljiv. Ko v slušalki zaslišite voditelja oddaje bodite pozorni in na vprašanja odgovarjajte hitro. V kolikor se ne odzovete po preteku 7 sekund oz. po dvakratem pozivu voditelja bomo zaradi poteka oddaje vaš klic prekinili.

7. Kršenje pogojev

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, odstrani oziroma jim onemogoči interaktivno sodelovanje v televizijskih oddajah. Uporabnik storitev se ob uporabi storitev zaveže, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali operaterju kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi sistema s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov info(at)showtec.net ali na naslov SHOWTEC d.o.o., Mlinska 22, SI-2000 MARIBOR.

8. Spremembe

Ponudnik storitve lahko spreminja pogoje uporabe sistema glasovanja in sodelovanja v oddajah. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe sistema glasovanja in sodelovanja v oddajah, na primeren način o tem obvestil uporabnike.

9. Sodelovanje pri oddajah

9.1.
 Za sodelovanje v kontaktnih oddajah  je potrebno poklicati na telefonsko številko 090 30 36 ali 090 40 00 in poslušati posneto sporočilo oz. slediti navodilom glasovnega odzivnika. Z vzpostavitvijo zveze se klicočega preveže v režijo, kjer operater preveže klic v studio. V kolikor pokliče več klicateljev, se kreira čakalna vrsta, režija pa po zaporednem vrstnem redu  klicatelje preveže v studio.

Opozorilo: tarifa na minuto je zaračunana tudi v času čakanja, na kar klicatelja opozori avtomatski odzivnik.

9.2 Primer sodelovanja v oddajah
Oddaja ponuja možnost vključitve gledalcev preko premijske telefonske številke, kjer lahko gledalci zastavljajo vprašanja oz. se vključijo v pogovor.  Gledalec pokliče na številko 090 30 36, kjer se najprej oglasi avtomatski odzivnik operaterja:

«Cena klica je 1,99€ na minuto oz. po ceniku vašega operaterja«

Za tem se klic preveže v programsko režijo televizije, kjer se oglasi odzivnik ponudnika in se začne zaračunavati premijska storitev:

1 a   Pozdravljeni. Poklicali ste kontaktno oddajo.  Prosimo, da počakate na povezavo s studijem.

V kolikor je v čakalni vrste več klicateljev, se oglasi naslednji odzivnik:

1 b   Vse linije so trenutno zasedene. Med tem ko čakate na povezavo s studijem lahko prisluhnete nekaj  nasvetom. Opozarjamo vas, da se vaš klic obračunava tudi med čakanjem na povezavo s studijem. Zaradi večjega števila klicateljev vam ne moremo zagotoviti, da boste v času trajanja oddaje dobili povezavo s studijem.

V primeru klica na premijsko telefonsko številko 090 30 36 ali 0980 4000 v času, ko ne poteka oddaja v živo, se oglasi odzivnik:

Trenutno ne poteka nobena oddaja v živo, zato povezava s studijem ni možna. Hvala za vaš klic.

Za tem se linija avtomatsko prekine.

 

 

Maribor 10.11.2019