Splošni pogoji uporabe in navodila za sodelovanje v oddajah televizije NET TV
preko premijske telefonske številke 090 32 20 

1. Splošne določbe

Opis storitve
V okviru oddaj televizije NET TV, ki potekajo v živo, lahko gledalci sodelujejo s glasovanjem, ki poteka preko premijske telefonske številke 090 32 20.

Definicije pojmov
Ponudnik, lastnik in izvajalec storitve je podjetje SHOWTEC, televizijska produkcija d.o.o., Mlinska ulica 22, 2000 MARIBOR. Matična številka: 2273292000, Št. Za DDV: SI12789151.
Operater je Amis d.o.o., ki prek svojih premijskih številk 090 zagotavlja tehnologijo za komunikacijo med ponudnikom ter uporabnikom storitve prek svojega komunikacijskega omrežja oziroma elektronskega komunikacijskega omrežja drugih operaterjev (T-2, Siol, Telekom, Mobitel, Debitel, Simobil, Izimobil in ostali), kateri omogočajo klice na 090 številke podjetja Amis.
Uporabnik storitve je lahko vsaka fizična ali pravna oseba, naročnik telefonskega priključka, ki se s sodelovanjem v oddaji strinja s temi pogoji. Uporaba se omogoča nedoločenemu številu uporabnikov, ki sprejmejo storitev ponudnika na način, pod pogoji in v skladu s temi Pogoji ter drugimi navodili ponudnika.

2. Uporaba storitve »Glasovanje v okviru oddaj televizije NET TV na premijsko telefonsko številko 090 32 20«

Starost in odgovornost

Storitev »Glasovanje v oddajah televizije NET TV na premijsko telefonsko številko 090 32 20«  lahko uporablja oziroma lahko sodeluje le oseba starejša od 18 let.

Plačilo storitev

Storitev »Glasovanje v oddajah televizije NET TV na premijsko telefonsko številko 090 32 20« je plačljiva. Uporabnik je dolžan plačati te storitve, v skladu s spodnjim vsakokratnim veljavnim cenikom in v skladu z vsakič posebej objavljeno ceno v posamezni oddaji. Vsakokratna cena je zraven ostalih oblik objave (splet, teletext) objavljena v obliki grafične predloge ves čas, ko je objavljena tudi številka za glasovanje.
Plačilo se izvede na način, kot ga določa operater – Amis in drugi operaterji (T-2, Siol, Telekom Slovenije, Mobitel, Simobil, Debitel, Izimobil), ki omogočajo klice na 090 številke podjetja Amis, t.j. na računu za telekomunikacijske storitve. Operater obračunava uporabo storitve za preteklo obračunsko obdobje. Uporaba storitve je na računu izkazana v skupini storitev “Premijske storitve”. Ponudnik storitve lahko spreminja cenik, o tem pa uporabnike obvešča na vseh mestih, kjer so objavljeni Pogoji in Navodila za uporabo storitev v posameznih oddajah, na spletu in teletextu.

Cenik:
Cena klica je vsakič posebej objavljena v oddaji.
V nadaljevanju je naveden cenik za premijske številke 090, ki jih uporablja Showtec d.o.o. za glasovanje v kontaktnih oddajah televizije NET TV:
Showtec d.o.o. za glasovanje v oddajah televizije NET TV  uporablja premijske številke, ki so tarifirane na klic:
090 30 36 – cena klica iz omrežja Amis je 1,49 €/ klic z vključenim DDV. Iz drugih omrežij določa ceno klica vaš operater,kot sledi:

Telekom

1,4900 €

Telekom mobilno

1,4900 €

Si.mobil

1,4900 €

Amis

1,4900 €

T2

1,4617 €

Tušmobil

1,9900 €

Telemach

1,7433 €

3. Zasebnost in varstvo podatkov

Ponudnik storitev se obvezuje, da bo skrbno varoval podatke uporabnikov ter jih bo uporabljal izključno za potrebe izvajanja storitev. Osebne podatke uporabnikov bo varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

4. Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da:
a) Ponudnik storitev in operater nista odgovorna za nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
b) Ponudnik storitev ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

5. Reklamacije

Uporabnikom je zagotovljena 24-urna podpora in pomoč na elektronskem naslovu info@showtec.net ali podpora@net-tv.si Ponudnik storitev vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki, skladno s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo RS. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo tekoče reševal morebitne vsebinske reklamacije.
Ponudnik bo v primeru utemeljenih reklamacij zagotovil uporabnikom odpravljanje vzrokov za reklamacijo ter, v kolikor ugotovi nepravilnosti na strani operaterja, posredoval operaterju, ki je dolžan napako odpraviti. V primeru utemeljenih reklamacij se ponudnik storitev zavezuje, da jih bo odpravil v razumnem času ter o tem obvestil uporabnika. Če se reklamacije nanašajo na operaterja, bo ponudnik storitev predmetne reklamacije posredoval ustrezni službi operaterja, ki je dolžan napako odpraviti.
Operater rešuje reklamacije, ki se nanašajo na plačila storitev. Takšne reklamacije mora uporabnik v pisni obliki nasloviti na reklamacijsko službo operaterja v roku petnajst (15) dni od prejema računa.
Pomoč uporabnikom
Za morebitna dodatna vprašanja v zvezi s sodelovanjem v posamezni oddaji lahko uporabniki pokličejo številko +386 (2) 22 80 490, ali preko elektronske pošte: info@showtec.net

6. Splošna priporočila uporabnikom

Storitve uporabljajte v skladu z navodili in priporočili ponudnika storitve in operaterja. Pred klicem v oddajo se prepričajte, da je vaš televizijski sprejemnik utišan. Po vzpostavitvi zveze poslušajte avtomatski odzivnik, ki vam bo pojasnil kako oddati glas. Za željeno izbiro pritisnite tipko 1 ali 2 ali 3… s tem je vaš glas zabeležen in linija se prekine.

7. Kršenje pogojev

Ponudnik storitev si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje ali delujejo v nasprotju z njimi, odstrani oziroma jim onemogoči interaktivno sodelovanje v televizijskih oddajah. Uporabnik storitev se ob uporabi storitev zaveže, da ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, ponudniku storitev in njegovi programski ter strojni opremi, ponudniku poti ter telekomunikacijskim napravam. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči ponudniku storitev ali operaterju kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja. Morebitne kršitve pri uporabi sistema s strani drugih uporabnikov sporočite ponudniku storitev z e-pošto na naslov  info@showtec.net ali na naslov SHOWTEC d.o.o., Mlinska 22, 2000 MARIBOR.

8. Spremembe

Ponudnik storitve lahko spreminja pogoje uporabe sistema glasovanja v oddajah. Ponudnik storitev se zavezuje, da bo ob vsaki spremembi oz. dopolnitvi pogojev uporabe sistema glasovanja v oddajah, na primeren način o tem obvestil uporabnike.

9. Sodelovanje pri oddajah

9.1.
 Za glasovanje v kontaktnih oddajah televizije NET TV je potrebno poklicati na telefonske številko 090 30 32 in poslušati posneto sporočilo oz. slediti navodilom glasovnega odzivnika. Nato na številčnici pritisnete tipko – glede na vašo izbiro.

Maribor 10.11.2012